נקה הכלסגור
העגלה שלך כרגע ריקה.
מתנה שווה בכל קניה מעל 200 שקלים
סך הכל לתשלום
0 ₪
קופון 10% הנחה כבר אצלך במייל, ברוכים הבאים לאתלטיס קלאב

תקנון האתר

תקנון ותנאי שימוש באתר אתלטיס

הגדרות והרשאות  

 1. בעלת האתר ומפעילתו היא, חנות ספורט "אתלטיס" שכתובתה ברחוב הרצל 69 טירת כרמל (להלן: "החנות"). החנות פתוחה לקהל הרחב בכתובת לעיל, ובנוסף מהווה גם חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת המקוונת.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר ו/או בקשר לרכישות באמצעותו, ותקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין אתלטיס, לכל דבר ועניין. 
 3. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. 
 4. מודגש כי כל המבצע פעולה באתר, מצהיר כי הוא מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/  או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו. 
 5. לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, העושה שימוש כלשהו באתר, לרבות ביצוע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן: "האפוטרופוס החוקיים" ו/או "ההורים"), בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון :  
 1. משתמש המעוניין לבצע רכישות באמצעות האתר, הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף. 
 2. משתמש המעוניין לבצע רכישות באמצעות האתר ו/או המעוניין לקבל דיוור, הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

תנאים כלליים

 1. מובהר כי "אתלטיס" רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר ו/או חלק ממנה בכל עת וללא הודעה מראש. 
 2. אתלטיס שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 3. המכירה באתר לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). 
 4.  תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י אתלטיס ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

שירותים המוצעים באתר 

 1. אתר אתלטיס מציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות, השירותים המפורטים להלן: 
  גלישה ועיון בתכנים שונים; רכישת מוצרים ו/או שירותים; יצירת "רשימת מועדפים" – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש;שיתוף ושליחת פריטים מהאתר ע"י המשתמש אל חבריו ומכריו באמצעות דוא"ל ו/או שיתוף ותיוג באמצעות רשתות חברתיות; מתן משוב ו/או תגובות לפריטים ו/או תכנים באתר אשר יפורסמו באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או באתרים של "אתלטיס"; הרשמה לדיוור לצורך קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים.
 2. מובהר כי, אתלטיס  אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים הללו יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, ו"אתלטיס"- תהא רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי. מובהר, כי "אתלטיס" רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף "אתלטיס" בפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמה של "אתלטיס" ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהיא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר. משתמש אשר העלה תכנים לאתר מצהיר ומאשר בזאת, כי הוא נותן ל"אתלטיס"  את זכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי "אתלטיס" תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת כל פרסום ו/או הצגת התוכן באתר ו/או בדף הפייסבוק ו/או בכל מדיה חברתית אחרת וללא תשלום כלשהו. זכות זו של "אתלטיס" תישמר ללא הגבלת זמן. 
 3. המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת ותכנים מכל סוג לאתר ו/או לדף הפייסבוק, תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה. המשתמש מאשר כי ל"אתלטיס" מוניטין בתחום פעילותה וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של "אתלטיס" ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של "אתלטיס" בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתתף כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של "אתלטיס" כאמור. 
 4. בעצם העלאת התכנים המשתמש מאשר כי הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאים למוסרם לפרסום. במידה והמשתתף איננו היוצר או בעל הזכויות בתכנים ששלח, המשתתף מאשר שהינו בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות בהם, המתיר לו למסור אותם ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט לעיל. 
 5. "אתלטיס" לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי הזכויות בתכנים. 
 6. המשתמש נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הצגה או פרסום של התכנים ששלח, ומתחייב לפצות את "אתלטיס" בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

הרכישה באתר

 1. האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נוח ומהיר. 
 2. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט או השירות, הצבע והמידה המבוקשים. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע ומחיר המכירה (להלן "דף הפריט"). 
 3. "אתלטיס" רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. 
 4. המחירים המוצגים באתר כוללים מע''מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. 
 5. על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל "אתלטיס" להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה"). 
 6. האחריות על נכונות הפרטים הנמסרים הנה על המשתמש בלבד. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל"אתלטיס" עקב שיבוש הפעלת האתר.
 7. המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, זאת אך ורק לאחר קבלת אישור המשתמש לכך. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע "אתלטיס" בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי (מובהר כי בהתייחס לפרטי כרטיס אשראי, הכוונה לעיל ולהלן, היא גם ל"פייפאל" או כל שרות תשלומים אלקטרוני אחר אשר קביל ומוצע ב"אתלטיס"), תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה. המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (היינו, בוצעה על ידי המשתמש הזמנה וזו אושרה) יכונו להלן: "הפריטים". 
 8. עם הכניסה לאתר "אתלטיס", או השימוש באתר "אתלטיס", מקבל על עצמו המשתמש כי הוא מסכים לכל תנאי תקנון האתר בכלותם. 
  "אתלטיס" אינה נוטלת אחריות ו/או לא תהיה אחראית, לנזקים ישירים ו/או לנזקים עקיפים, לרבות אך לא רק, הנובעים מממכר המותגים המוצגים באתר "אתלטיס" ו/או משימוש הקונה במותגים אשר נרכשו באתר ו/או מהשימוש בשירות ו/או במידע המופיע באתר "אתלטיס". 
  מובהר ומוצהר כי, תוכן האתר הינו פרסומי בלבד, אינו מהווה חיווי דיעה ו/או חוות דעת ו/או קביעה מקצועית ו/או ייעוץ מקצועי, ומלוא האחריות על הנעשה בשימוש במידע שבאתר "אתלטיס" הוא על המשתמש

תנאים להשלמת עסקת הרכישה

 1. עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר ש"אתלטיס" תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בינן לבין "אתלטיס" . 
 2. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי - יקבל הלקוח הודעה מתאימה. השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה "אתלטיס" רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת "אתלטיס" . במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד "אתלטיס" ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור. "אתלטיס" שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה ו/או להימנע ממכירה לרוכשים אשר מנצלים את השירות באופן בלתי סביר ו/או לרעה.
 3. במידה שימצאו רק חלק מהפריטים המצויים בהזמנה תהיה "אתלטיס" רשאית לקיים את ההזמנה רק באשר להם ובלבד שתחייב את המשתמש רק בגינם. 
 4. ייתכן שישנם פערים בין המלאים המוצגים באתר ובין המלאים אשר ניתנים לליקוט ולמכירה בפועל בעת הליקוט בפועל של פריטים שהוזמנו, ולפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה וכל זכות בנושא, למעט זכותו לבטל את ההזמנה. 
 5. ההזמנה תרשם במחשבי "אתלטיס" וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור "החשבון שלי" שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר. יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של "אתלטיס" אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את "אתלטיס" . מובהר כי רישומי מערכת המחשב של "אתלטיס" הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם. 
 6. זמני המשלוח, אחריות ואספקה ממותגים עימם אתלטיס משתפת פעולה כגון HOLYMOLY,FITBANDER,RIO GYM תהיה בהתאם למדיניות של אותו מותג

אספקת המוצר 

 1. אספקת במוצרים תהא אך ורק לכתובות בישראל. המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו לרבות קבלת שירותי חבילות כגון Boxit (להלן: "חברת שירותי חבילות"), או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים מהחנות על פי בחירתו.
 2. אספקה לבית המשתמש ו/או לכתובת שנבחרה על ידו ו/או באמצעות חברת שירותי חבילות כגון דואר ישראל.
 3. "אתלטיס"  תספק למשתמש את הפריטים באמצעות חברת שילוח עצמאית (להלן: "חברת השילוח"). אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר (עד 7 ימי עסקים).
 4. "אתלטיס" איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג. 
 5. "אתלטיס" אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. אתלטיס שומרת לעצמה את הזכות להחליט מה היא צורת השילוח ללקוח לאחר הרכישה, בהתאם לגובה הרכישה באתר ולסוג המוצרים שנרכשו באתר. בכל מקרה משלוח עד הבית חינם מותנה ברכישה מעל 299 ש"ח באתר וכל רכישה באתר שסכומה פחות מ 299 ש"ח יישלח אל הלקוח באמצעות שליח בעלות סמלית של 29 ש"ח  או לנקודת איסוף בעלות של 15 ש"ח
 6. משלוח חינם לנקודת איסוף מותנה ברכישה מעל 299 ש"ח באתר וכל רכישה באתר שסכומה פחות מ 299 ש"ח תהיה בעלות סמלית של 15 ש"ח
 7. לקוח שבחר במשלוח לנקודת איסוף צריך לדעת שעליו לאסוף את החבילות בהקדם. החבילות ימתינו לאיסוף בחנות עד 5 ימי עסקים ,לאחר מכן יוחזרו לשולח בחיוב או יישלחו עם שליח עד הבית בתוספת חיוב
 8. בתקופות שקודמות לחגי ישראל ,במהלך החג עצמו ובחגי האינטרנט (חודשי נובמבר דצמבר וימי סגר) יתכנו עיכובים בזמני ההפצה.
 9. אספקה באמצעות חברת שירותי חבילות תיעשה בהתאם לבחירת הלקוח, בכפוף לתקנון חברת שירותי החבילות. המשתמש מצהיר ומאשר כי את שירותי החבילות יקבל ישירות מחברת שירותי החבילות, ולא תהא לו כל טענה בנושא כנגד "אתלטיס" .
 10. זמני האספקה המפורטים לעיל ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י חברת כרטיסי האשראי. מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. 
 11. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים ב"אתלטיס". המשתמש מאשר כי ידוע לו כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המשוער וכן, מאשר כי ידוע לו כי "אתלטיס" לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים: 
  עקב "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. שביתה ו/או השבתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. כל סיבה אחרת שאיננה בשליטת "אתלטיס" . 
 12. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית "אתלטיס" תהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמש במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמש. מובהר כי "אתלטיס" איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם פריטים מסוימים חסרים במלאי, "אתלטיס" תמסור הודעה על כך למשתמש אשר יהא רשאי לבטל את ההזמנה. 
 13. מובהר כי אספקת הפריטים (בחנות או בבית המשתמש) יכול ותותנה בהצגת תעודת הזהות של המשתמש וכן בהצגת מספר "אישור ההזמנה" כפי שיתקבל ממערכת ההזמנות בגין ביצוע העסקה, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של "אתלטיס".
 14. מוסכם כי "אתלטיס" ו/או מי מטעמה תהא רשאית לדרוש כל אמצעי זיהוי נוסף, על פי שיקול דעתה, כתנאי למסירת הפריטים לידי המשתמש.

הזדהות באתר ו/או הנחות והטבות האתר ו/או הנחות מועדון "אתלטיס" 

 1. משתמש רשום באתר הינו משתמש אשר אישר לשלוח אליו חומר פרסומי ו/או לא הודיע כי אין הוא רוצה לקבל חומר פרסומי כאמור ו/או לא ביקש להסיר את עצמו ו/או את פרטיו מרשימות הדיוור של האתר. "אתלטיס" תציע למשתמשים רשומים הנחות ו/או הטבות, לפי שיקול דעתה המלא, ובתנאי שבעת ביצוע רכישה הינם משתמשים רשומים באתר. ביקש משתמש שלא לקבל דיוורים ו/או להסיר את פרטיו מרשימות הדיוור של האתר, תהיה "אתלטיס" רשאית שלא להקנות לו הטבות ו/או הנחות שחלות על משתמשים רשומים.
 2. בעת כניסה לאתר ו/או בעת גלישה בו ו/או בעת ביצוע רכישה יהא משתמש רשאי להזדהות כמשתמש רשום באתר ואזי יהא זכאי להטבות ו/או הנחות שמוקנות למשתמשים רשומים באתר, בכפוף לכך שאישר קבלת דיוורים מהאתר אליו. 
 3. משתמשים אשר הינם חברים שחברותם בתוקף, במועדון הלקוחות של "אתלטיס", ובהתאם לתקנון המועדון (להלן יקראו כל אלה: "חברי מועדון "אתלטיס", יהיו רשאים להזדהות כחברי מועדון כאמור ולקבל הטבות ו/או הנחות המוקנות לחברים רשומים באתר ו/או חברי מועדון "אתלטיס" והכול בכפוף לשיקול דעתה המלא של "אתלטיס" ובכל מקרה לא ינתן כפל הנחות. 
 4. מובהר כי "אתלטיס" תהיה רשאית להתנות את מימוש ההטבות /או הנחות הנתנות באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 5. לצורך הזהות כמשתמש רשום באתר ו/או כחבר מועדון "אתלטיס" יידרש המשתמש למלא פרטים כגון תעודת זהות ו/או כתובת אי מייל ו/או מספר טלפון סלולארי ו/או קוד שיישלח אליו ו/או פרטים נוספים בהתאם לנדרש על ידי האתר ורק אם מילויים ובדיקתם מול נתוני האתר ו/או החנות יאושר המשתמש כמשתמש רשום באתר ו/או כחבר מועדון "אתלטיס" . 
 6. "אתלטיס" רשאית שלא לאשר משתמש כמשתמש רשום באתר בכל מקרה של חשש של ניצול ו/או מניפולציה ו/או שימוש בלתי סביר באתר. 

ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש והחלפת פריטים 

 1. משתמש יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכול כמפורט להלן: 
  1. ביטול עסקה לפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעה טלפונית שהמשתמש ימסור לשירות לקוחות "אתלטיס". בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). 
  2. ביטול עסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמש, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה – המשתמש יהא רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 60 יום מיום  קבלת הפריט. ביטול העסקה יבוצע באמצעות השבת הפריט לחנות "אתלטיס".
   דמי הביטול יהיו בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
   לתשומת ,לב זכאות לביטול עסקה הינה בתנאי ש :
   • הפריט המוחזר תקין
   • לא נעשה בו שימוש
   • באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי
   • לא נגרם נזק למוצר (לרבות לקרטון קופסת הנעליים שהינה חלק בלתי נפרד מהמוצר)
   • הטיקט לא הורד מהמוצר
  3. מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יהא המשתמש זכאי להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו). 
  4. ביטול עסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר - על המשתמש לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמש כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן המפרט שהוצג באתר, כי אז רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 60 ימים מיום קבלת הפריט לידיו. עם ביצוע בדיקה מול הלקוח ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. בנוסף, ניתן להחזיר מוצר בחנות. 
  5. החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה בתוך 14 ימים ממועד קבלת הבקשה לביטול העסקה ו/או החזרת הפריט לפי המאוחר מביניהם. החלפת פריט בפריט אחר או החזרתו כנגד קבלת שובר זיכוי – יתאפשר כנגד החזרת המוצר לחנות בצירוף חשבונית הרכישה, ובתנאי שלא נעשה כל שימוש בפריט, הפריט תקין וארוז באריזתו המקורית ככל שהדבר אפשרי. 
 2. החלפת הפריט בפריט אחר או החזרתו תיעשה, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנוהגת בחנות, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 60 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמש. בהתאם לתנאים המופיעים בסעיף 47 ב' לתקנון אתלטיס
 3. מובהר, כי החזר כספי ו/או החלפת מוצר ו/או שובר זיכוי יהא סכום הזיכוי אשר המשתמש זכאי לקבל ו/או להחליף לפיו סכום העלות האפקטיבית של הרכישה, דהיינו הסכום שלפיו המשתמש שילם עבור המוצר בעת ביצוע עסקת הרכישה, באופן בו במבצעי מותני רכישות (כגון 1+1, מוצר שני בהנחה וכד') תהא העלותה אפקטיבית של המוצר המוחזר העלות המיוחסת לו בהתחשב בכלל ההנחות ו/או ההטבות שניתנו במסגרת עסקת הרכישה. 
 4. מובהר כי, שירות ההחלפה והאיסוף אקספרס יינתן חינם להחלפה הראשונה למוצר שעלותו 299 ש"ח ומעלה. במידה וגם מידה זו לא תהיה מתאימה והלקוח ירצה להחליף שוב, תתווסף עלות סמלית של דמי טיפול בגובה 39 ש"ח
 5. במידה שתרצו רק להחזיר את המוצר, ההחזרה היא בחינם בפעם הראשונה בלבד ע"י החזרת הפריט בכל אחד מסניפי דואר ישראל באמצעות מדבקת התגוביינא אשר סופקה בהזמנה
 6. לקוח שיבצע הזמנה לנקודת איסוף/חלוקה וירצה להחליף את המוצר, ההחלפה תישלח לנקודת האיסוף שיבחר (במידה והיא פנויה) במידה וירצה משלוח עד הבית תתווסף עלות של 39 ש"ח
 7. בכל שאלה נוספת הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של "אתלטיס" בדרכים המנויות באתר. 
 8. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות חוק הגנת הצרכן לעניין ביטול עסקה לבין הוראות תקנון זה יגברו הוראות החוק. 

אחריות, אבטחה ופרטיות 

 1. "אתלטיס" ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה )מאגר. להסרה, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של "אתלטיס" בדרכים המנויות באתר. ביצוע ההסרה עשוי לארוך עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הפנייה. 
 2. מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של "אתלטיס" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי "אתלטיס" ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "אתלטיס" . כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, "אתלטיס"  לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. "אתלטיס" מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש לרבות דיוור. 
 3. למרות האמור לעיל, "אתלטיס" תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב"אתלטיס" ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי "אתלטיס" לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי "אתלטיס" צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. כמו כן, "אתלטיס" תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים ו/או לרבות לצורך פרסום ברשת ו/או ברשתות חברתיות אשר מיועד למשתמש. 
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בפרט, כי האתר מהווה שלוחה של פעילות החנות, ו"אתלטיס" תהיה רשאית לשלוח למשתמש דיוורים (לרבות הודעות מדיה, הודעות טקסט וניוזלטרים) אשר נתן הסכמתו לקבלת דיוור מטעם החברה בקשר לאתר, למותגים הנמכרים בחנות.

ביטול עסקת הרכישה על ידי "אתלטיס"  

 1. "אתלטיס" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: 
  אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי; אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש; בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין; המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים; המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב"אתלטיס" ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו; אם לפי דעת "אתלטיס", בכוונת המשתמש לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידו באמצעות האתר לצד ג' ו/או במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית, בהקשר זה, המשתמש מאשר ומתחייב כי לא ימכור ו/או ימסור פריטים שרכש באתר לצד ג' כלשהו; המשתמש לא הגיע לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידו בתוך 7 ימים. 
 2. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון, אין באפשרות "אתלטיס" לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית "אתלטיס" לבטל את העסקה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור "אתלטיס" לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר. 

ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשא"ע-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 

 1. קניין רוחני - כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר "אתלטיס" , לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של "אתלטיס" בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על התכנים המוצגים באתר, עיצובו הגרפי של אתר "אתלטיס" , בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר "אתלטיס" , בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם "אתלטיס" בלא קבלת הסכמת "אתלטיס" מראש ובכתב. 
 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר "אתלטיס" לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או בלא לקבל את הסכמת "אתלטיס" מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים ו/או תכנים (לרבות תמונות) מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של "אתלטיס" מראש ובכתב. 
 3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו "אתלטיס" , אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. השם "אתלטיס , סימני המסחר של "אתלטיס" (בין אם נרשמו ובין אם לאו), וכיוב' - הם כולם רכושה של "אתלטיס" בלבד .
 4. "אתלטיס" הינה בעלת הזכות לעשות בהם שימוש ו/או להתיר עשיית שימוש כאמור. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש. בנוסף, אין לעשות כל שימוש בסימני המסחר של המותגים השונים הנמכרים ב"אתלטיס". אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "אתלטיס" ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם "אתלטיס" נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש. 
 5. האתר עשוי לכלול קישור לאתרים או מאפיינים של צדדים שלישיים, לרבות באמצעות פרסומת, תמונות או מידע. יתכן והמידע באתר יכלול תוכן של צדדים שלישיים שאינם נשלטים ו/או קשורים ל"אתלטיס". למען הסר ספק, "אתלטיס" לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לשירותי או מאפייני צד שלישי כאמור לעיל. 
 6. "אתלטיס" רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

דין ושיפוט  

 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) חיפה ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

    מותגים